Ny kurs på KTH med bostads – byggandets ekonomi i fokus

Brister på gemensamt språk mellan olika expertkompetenser inom samhällsbyggandet riskerar att försena byggandet av de många nya bostäder som behövs i landet. KTH ger, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening, kurser där branschfolk från olika områden får möta varandra och aktuell forskning.

En viktig och stor samhällsfråga just nu handlar om bristen på bostäder. Det är en fråga som inte bara bidrar till höga bostadspriser och hög skuldsättning, utan som också påverkar den långsiktiga tillväxten i landet. För att möta den stora efterfrågan på bostäder har olika samhällsaktörer kraftsamlat för att bygga nytt och bygga mycket. Men i denna samsyn på behoven finns också en brist på gemensamt språk mellan de specialister som behövs i stadsbyggandet. En språkförbistring som riskerar att fördröja byggandet.

STELLAN LUNDSTRÖM, professor emeritus i fastighetsekonomi vid Institutionen för Fastigheter och byggande på KTH:

– Jag har upplevt att det finns brister till exempel i kunskaperna om ekonomiska förutsättningar och förhållanden bland många yrkeskategorier inom samhällsbyggnadssektorn. Det är inte så konstigt eftersom det är många olika specialistområden som samverkar inom sektorn. När arkitekter, planerare, byggexperter och ekonomer ska samverka i ett projekt krävs att man i alla fall delvis talar varandras språk.


FÖR ATT ÖVERBRYGGA de språkliga barriärerna har KTH, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening, tagit fram fem uppdragsutbildningskurser riktade mot branscherna inom samhällsbyggnadsområdet. Kurserna ger olika aspekter på stadsbyggandet. Den första kursen ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” ges just nu på KTH Campus Valhallavägen och tio deltagare med olika yrkesroller diskuterar nu gemensamt med KTH:s forskare och lärare kring hur problem kan lösas.

DEN ANDRA KURSEN ”Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering”, som också ger 7,5 högskolepoäng, startar i slutet av april.

– Den här kursen skulle också ha kunnat heta Developmentkalkyler. Det är ett annat sätt att beskriva innehållet, som syr ihop marknadsanalys och finansiering i syfte att ta reda på vilken avkastning som kan förväntas på eget kapital efter skatt och också göra känslighetsanalyser, säger professor Stellan Lundström, som kommer att medverka i kursen.

KURSENS ÖVERGRIPANDE mål är att ge kunskap om metoder för ekonomisk analys av byggande i olika former och skeenden. I momentet ekonomi behandlas olika aspekter på ekonomiska lönsamhetsbedömningar av byggande (företagsekonomiska i relation till samhällsekonomiska). I momentet kalkylering behandlas investeringsanalyser samt bakomliggande faktorer till viktiga kostnadsposter i företags byggkalkyler och i momentet finansiering behandlas olika finansiella lösningar vid bygginvesteringar.


EN ANNAN AV kursens lärare är Mats Wilhelmsson, professor i tillämpad finansiell ekonomi vid Institutionen för Fastigheter och byggande på KTH.

– Kursen handlar i stort om att ge verktyg att tänka ekonomi i varje led i ett byggprojekt. Den ger övergripande tankemodeller och vi kommer också att räkna fram olika nyckeltal. På det sättet blir också ekonomi ett ”språk” att dela i samhällsbyggandet.

MATS WILHELMSSON kommer att undervisa i den kommande kursen under ett moment
som relaterar byggföretags utveckling av mark till bygg- och fastighetscykler.

– Målgrupp för kursen är alla som arbetar med samhällsbyggnad i någon form. Om förkunskapsnivån skulle skifta stort kommer en gruppindelning att göras så att alla kan få maximal kunskapsutveckling inom ämnesområdet

DETTA ÄR KTH
På KTH startar en ny kurs i vår: ”Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering”. Kursen är en uppdragsutbildning. Det innebär att företag anmäler sina medarbetare och betalar kursavgiften (32.000 SEK, exkl. moms). Kursen ges 2017 vid sex heldagsträffar på KTH Campus Valhallavägen under perioden april-maj med avslutande kurstillfällen i augusti-september.

LÄS MER PÅ:
www.kth.se/abe/byggastad